Udržateľnosť

Vytváranie udržateľnej budúcnosti pre náš priemysel, zákazníkov, komunity a spoločnosť.

Udržateľnosť

Martin Vohánka, Founder & CEO:

„Silný a odolný dlhodobý obchodný rast je možný len vtedy, ak zostaneme na čele odvetvia komerčnej cestnej dopravy (CRT), ktoré sa transformuje a pracuje na tom, aby sa stalo efektívnejším, dekarbonizovaným a sociálne vplyvným odvetvím.“

Naša stratégia

Naše odvetvie

Sme odhodlaní vytvoriť platformu, ktorá umožní lepšie prepojenie priemyslu, zvýši prístup k riešeniam mobility s nižšími emisiami oxidu uhličitého a zníži emisie v celom hodnotovom reťazci CRT.

Naši zákazníci

Sme odhodlaní pomôcť zákazníkom z radov MSP prejsť na nízkouhlíkovú budúcnosť a prosperovať ako majitelia firiem. Našimi prioritami je pomáhať zákazníkom zvyšovať prevádzkovú efektívnosť a znižovať emisie, podporovať prosperitu zákazníkov, ako aj obchodný úspech.

Naša spoločnosť, kolegovia a komunity

Snažíme sa dosiahnuť najvyššie štandardy zodpovedného podnikania v prosperujúcej inkluzívnej kultúre. Našimi prioritami sú zníženie priamych emisií, realizácia ambicióznej stratégie rozmanitosti a pozitívny vplyv na naše komunity.

Naše záväzky a ciele

Naše záväzky a ciele v oblasti udržateľnosti sme načrtli v rámci troch pilierov:
Zodpovedné fungovanie
Zodpovedné fungovanie
Vedúce postavenie v odvetví
Vedúce postavenie v odvetví
Transformácia odvetvia
Transformácia odvetvia

Naše záväzky zahŕňajú:

  • Cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého z našich vlastných činností (rozsah 1 a rozsah 2) o 50 % do roku 2030 na základe východiskovej hodnoty z roku 2019.
  • Cieľ v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie dosiahnuť do roku 2025 40 % zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách na základe východiskového stavu v roku 2021.
  • Byť medzi 25 percentami technologických spoločností v EÚ s naším skóre angažovanosti zamestnancov.
  • Pokračovať v poskytovaní 1 % konsolidovaného zisku pred zdanením ročne na charitatívne účely v celej Európe.

Pokračujeme v zavádzaní udržateľnosti do našej hlavnej činnosti, ako aj v zlepšovaní a rozširovaní riešení, aby sme našim zákazníkom pomohli rásť a konkurovať, získať prístup k lepším obchodným príležitostiam v celom odvetví a prejsť na nízkouhlíkovú budúcnosť.

Riešenia udržateľnej mobility

V súlade s naším záväzkom uľahčovať a podporovať energetický prechod v sektore CRT sa snažíme využiť služby našej platformy pre mobilitu a platby na urýchlenie prechodu na nízkouhlíkovú budúcnosť v sektore CRT. Viac informácií o produktoch, technológiách a riešeniach v našom portfóliu nájdete na odkazoch nižšie:

Podávanie správ o udržateľnosti

V roku 2021 sme sa stali verejne kótovanou spoločnosťou na Londýnskej burze cenných papierov a v rámci našich ročných účtovných závierok a výkazov podávame správy o výsledkoch v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia.  V rámci formalizácie našej stratégie ESG sme stanovili kvantitatívne aj kvalitatívne kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pokroku pri dosahovaní našich cieľov spolu s niektorými ďalšími kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti v počiatočných fázach vývoja.

Viac informácií o našich výsledkoch v oblasti udržateľnosti nájdete vo výročnej správe za rok 2021 a v súvisiacich dokumentoch na našej webovej stránke pre vzťahy s investormi – vrátane dokumentov:

  • Výročná správa
  • Metodika vykazovania udržateľnosti
  • Ukazovatele ESG a kľúčové ukazovatele výkonnosti