Устойчивост

Да изградим устойчиво бъдеще за нашата индустрия, за нашите клиенти, общности и за компанията

Устойчивост

Martin Vohánka, Founder & CEO:

„Постигането на стабилен, устойчив и дългосрочен растеж на бизнеса е възможно само при запазването на челни позиции в търговския автомобилен транспорт, който се развива и превръща в по-рационално работещ, декарбонизиран и социално ефективен сектор.“

Нашата стратегия

Нашата индустрия

Ние следваме веруюто, че трябва да се постигне по-добра свързаност в индустрията, да се разшири достъпът до решения за нисковъглеродна мобилност и да се намалят емисиите във веригата на стойността в търговския автомобилен транспорт.

Нашите клиенти

Решени сме да спомогнем за прехода на нашите клиенти от сектора на малките и средните предприятия към бъдеще с ниски въглеродни емисии и за успеха на собствениците на тези предприятия. Приоритетите ни са да съдействаме на клиентите за повишаване на оперативната ефективност и намаляване на емисиите, да допринесем за благосъстоянието и стопанския напредък на нашите клиенти.

Нашата компания, колегите и общностите

Ние работим за постигането на най-надеждните бизнес стандарти в една успешна и приобщаваща култура. Приоритетите ни са намаляване на директните емисии, развитие на мащабна стратегия за многообразие и постигане на положително въздействие в нашите общности.

Нашите ангажименти и цели

Нашите ангажименти и цели за устойчивост са фокусирани около три стълба:
Извършване на дейността по отговорен начин
Извършване на дейността по отговорен начин
Водеща роля в сектора
Водеща роля в сектора
Трансформиране на сектора
Трансформиране на сектора

Нашите ангажименти включват:

  • Намаляване на въглеродните емисии от оперативната ни дейност (област 1 и област 2) с 50% до 2030 г. в сравнение с нивото от 2019 г.
  • Постигане на 40% представителство на жените на ръководни позиции до 2025 г. в сравнение с нивото от 2021 г. в изпълнение на целта за многообразие, равнопоставеност и приобщаване.
  • Място сред 25-те процента европейски технологични компании с най-високо ниво на ангажираност на служителите.
  • Постоянен ангажимент за отделяне на 1% от консолидираната печалба преди данъци годишно за благотворителни каузи в Европа.

Продължаваме да залагаме на устойчивостта в основната си дейност, разширяваме и доразвиваме решенията, които подпомагат растежа и конкурентоспособността на нашите клиенти, достъпа до по-благоприятни бизнес възможности в рамките на сектора и прехода към бъдеще с ниски въглеродни емисии.

Решения за устойчива мобилност

В съответствие с ангажимента за улесняване и подпомагане на енергийния преход в сектора на търговския автомобилен транспорт ние искаме да използваме платформата си за услуги за мобилност и плащания, за да ускорим преминаването към бъдеще с ниски въглеродни емисии в този сектор. Повече информация за продуктите, технологията и решенията в нашето портфолио можете да намерите на линковете по-долу:

Отчитане във връзка с устойчивостта

От 2021 г. нашето дружество е котирано на Лондонската стокова борса и подава екологична, социална и управленска информация (ЕСУИ) в рамките на годишните си отчети и доклади.  При оформянето на стратегията си за ЕСУИ ние определихме както количествени, така и качествени ключови показатели за изпълнение (КПИ) за измерване на напредъка в постигането на целите, наред с други КПИ, заложени в началния етап от планирането.

По-подробна информация за резултатите по отношение на устойчивостта можете да намерите в годишния доклад за финансовата 2021 година и свързаните документи на нашия уебсайт за връзки с инвеститори – това включва следните документи:

  • Годишен доклад
  • Методология за отчитане във връзка с устойчивостта
  • Измерване на ЕСУИ и КПИ