Martin Hannsmann

Senior Vice President Chief of Staff

Martin Hannsmann je Senior Vice President, Chief of Staff a člen predstavenstva spoločnosti Eurowag. Do spoločnosti nastúpil v októbri 2014 na pozíciu Chief Quality Officer. V úlohe Chief of Staff Martin dohliada na postupy riadenia kvality a zabezpečuje zavedenie vhodných systémov v celej spoločnosti. Udržiava vzťahy so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane zákazníkov, dodávateľov, manažmentu a zamestnancov, zavádza najlepšie zabezpečenie kvality vo svojej triede a zabezpečuje efektívnosť podniku.

Predtým Martin strávil viac ako desať rokov v spoločnosti Rexam, kde riadil závod, a potom nastúpil do spoločnosti SC&C Partner ako Senior Consultant, kde radil klientom v oblasti štatistiky, systémov kvality a riadenia podniku založeného na údajoch. Martin získal magisterský titul v odbore matematická štatistika a pravdepodobnosť na Karlovej univerzite v Prahe.