Čas čítanie: 8 min
09.01.2023
author Ing. Ladislav Fuka, Fuel expert

Kvalita pohonných hmôt: Aké základné požiadavky musí palivo splniť?

Z marketingových prieskumov po celej Európe vyplýva, že vedľa ceny je najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní zákazníka o mieste nákupu paliva jeho vnímaná kvalita.

Kvalita pohonných hmôt: Aké základné požiadavky musí palivo splniť?

Ako spoznať dobré palivo

Každý chce určite kupovať tovar v najvyššej kvalite, akú si môže dovoliť. Na druhej strane, keď sa zastavíme na čerpacej stanici, otvoríme viečko nádrže, zasunieme pištoľ a stlačíme páčku, máme vôbec šancu posúdiť nejako kvalitu kvapaliny, ktorá nám začne tiecť do nádrže? Odpoveď je bohužiaľ záporná – nemáme. Na palivo sa nemôžeme pozrieť, a aj keby, veľa by nám to v rozlíšení kvality nepomohlo. Určitý názor si môžeme urobiť podľa  okolia čerpacej stanice,  jej čistoty,  dostupnosti a úrovne iných služieb, ktoré ale vo väčšine prípadov nemajú súvislosť s kvalitou paliva. Pre skutočný dôkaz kvality musíme ísť hlbšie a všímať si, čo o svojom palive dodávateľ tvrdí a akými dôkazmi sa o tom snaží svojich zákazníkov osobne presvedčiť. A pre správne posúdenie musíme najprv pochopiť, čo je to vlastne kvalita paliva – a že kvalita nie je len jedna.

Základné požiadavky vlastností kvalitného paliva

Prvým typom kvality paliva, o ktorom už každý určite počul, je súlad so základnými medzinárodnými normami pre kvalitu paliva. Pre motorovú naftu je v EU povinnou norma STN EN 590 (65 6506). Otázka, či dané palivo normu spĺňa alebo nie, sa môže zdať pomerne jednoduchá, ale norma sa v skutočnosti skladá z 18 rôznych parametrov a pre dôkladné posúdenie kvality treba preveriť väčšinu z nich, ak nie úplne všetky. Norma obsahuje tiež limitné hodnoty všetkých parametrov, ktorým treba vyhovieť. Pri zistení akéhokoľvek nesúladu v niektorom z parametrov je palivo automaticky vyhodnotené ako nevyhovujúce a podľa miery porušenia normy ho možno považovať za škodlivé pre motory vozidiel či pre životné prostredie, alebo dokonca môže vzniknúť podozrenie na podvodné aktivity. Odhalenie drobného nesúladu ale na druhej strane ešte nemusí znamenať žiadne vážne ohrozenie. Pre lepšie pochopenie závažnosti nezhôd si teraz jednotlivé prípady rozdelíme do kategórií.

  •  Sezónne porušenie kvality

V súvislosti s kvalitou dieselového paliva, teda motorovej nafty, hovoríme vždy o vlastnostiach tečenia za nízkych teplôt. Ak palivo nevyhovie takzvanému testu filtrovateľnosti CFPP (Cold Filter Plugging Point), potom za dostatočne nízkych teplôt môže dôjsť k zhoršeniu prevádzkyschopnosti vozidla, pretože palivové filtre sa môžu rýchlejšie upchávať tuhými zložkami (parafínmi). Takéto porušenia kvality sa považujú za neúmyselné a palivo nevedie k žiadnemu ďalšiemu poškodeniu; jeho dodávateľ len nestihol včas prejsť na palivo odolnejšie voči chladu. Výnimočne sa to môže stať aj renomovaným spoločnostiam, ale vždy len na začiatku zimnej sezóny. Ak takéto pochybenie zistia národné kontrolné orgány, siahajú spravidla len k nízkej pokute.

  • Zlé nakladanie s palivom

Typickým parametrom z tejto kategórie, ktorý býva u dieselového paliva (motorovej nafty) porušovaný najčastejšie, je bod vzplanutia. Ten sa sleduje primárne ako bezpečnostný parameter, pretože motorová nafta je zaradená do III. triedy nebezpečnosti horľavých látok, ktoré majú bod vzplanutia nad 55 °C. Ak sa u teploty vzplanutia zistí nižšia hodnota, nemôže byť palivo už zaradené do tejto kategórie a treba s ním zaobchádzať za prísnejších bezpečnostných opatrení. Pre koncového zákazníka sa to nemusí zdať príliš dôležité, ale v skutočnosti je to dosť podstatné riziko. Hlavným dôvodom pre pokles bodu vzplanutia pod požadovanú hranicu býva prítomnosť benzínu, pretože ten je v motorovej nafte najčastejším kontaminantom. Boli dokonca zaznamenané prípady, kedy takto kontaminované palivo spôsobilo požiar v systéme následného spracovania výfukových plynov vozidla; najdôležitejšou hrozbou je ale zriedenie paliva a pokles viskozity. Inými slovami, motorová nafta silne kontaminovaná benzínom vytvára výrazne tenší mazací film, ktorý sa „podpíše“ na mnohých súčastiach palivovej sústavy náchylných k opotrebeniu, ako sú predovšetkým palivové čerpadlá a vstrekovače. Takéto palivo môže potom spôsobiť nevratné poškodenie, ktoré sa môže začať prejavovať až po určitom čase (až po niekoľkých mesiacoch prevádzky).

Dôsledky nedostatočnej kvality paliva

Tresty za takéto porušenie kvality závisí na stupni závažnosti. Keď sa bod vzplanutia pohybuje aspoň cez 45 °C, udeľujú sa spravidla nízke pokuty, pretože palivo neznamená pre vozidlá až tak vysoké riziko. Pokles bodu vzplanutia pod 20 °C je oproti tomu veľmi závažný a rovnako závažné sú aj dôsledky. Nezhody v bode vzplanutia nie sú pritom spravidla chybou čerpacej stanice. Môžu byť dôsledkom nevhodnej konštrukcie systému rekuperácie benzínových pár či inej technickej vady, ale v drvivej väčšine prípadov sa skrýva vina v dodávateľskom reťazci a cisternových zásobovacích vozidlách. Mechanizmus je celkom jednoduchý – motorová nafta sa dodáva v cisternových vozoch s niekoľkými komorami a keď sa ocitne v nádrži po benzíne, alebo keď vodič dokonca omylom naplní komoru pre naftu benzínom (a pripojí plniacu hadicu na nesprávny otvor), je problém na svete. Ľudský faktor je tu veľmi zásadný a akýkoľvek pokus o zamaskovanie chyby (kedy sa vodič napríklad ešte pokúsi vyrovnať množstvo obidvoch druhov paliva a naplní tak naftu do komory na benzín) vedie k ešte väčším problémom.

Pre palivo voľte dodávateľa, ktorému môžete dôverovať

Poslednou skupinou odchýlok v kvalite sú výrobné chyby. V riadnej výrobe, teda v rafinériách a palivových termináloch, sú takéto chyby neobyčajne vzácne, výnimočne k nim ale tiež môže dôjsť. Ak sa vo výrobe vyskytne závada a výstupná kontrola kvality ju neodhalí, väčšinou nie sú dané porušenia príliš závažné a obmedzujú sa len na drobnejšie odchýlky, ako napríklad v obsahu síry, obsahu biozložky (známej pod skratkou FAME alebo po slovensky MEMK s podskupinou MERO), v destilačnej krivke alebo cetánovom čísle (CČ/CN). 

Existuje ale ešte jedna zvláštna skupina doslova odsúdeniahodných závad v kvalite „výroby“, ktoré v podstate znamenajú podvodné aktivity a ktoré sú priamym výsledkom pančovania paliva. Použitým mechanizmom je tu pridávanie väčšieho množstva lacných zložiek podobných tým, ktoré už v palive sú prítomné. Nižšej ceny potom možno dosiahnuť vďaka tomu, že je primiešaná zložka zaťažená nižšou alebo vôbec žiadnou daňou, alebo je daná látka už použitá a možno ju teda považovať za odpad či za sekundárny zdroj. Najčastejšie zneužívanými uhľovodíkovými frakciami sú rôzne rozpúšťadlá a priemyslové prevádzkové kvapaliny, ako sú mazivá, obrábacie kvapaliny, alebo transformátorové oleje. Podobné produkty potom zvyčajne prekračujú rozsah teploty varu predpísaný pre motorovú naftu (pretože príslušné frakcie sú ťažšie), majú vyšší obsah síry, alebo obsahujú iné kontaminanty, ktoré sú veľmi nebezpečné pre motor aj pre systémy následného spracovania výfukových plynov. Takéto pančované palivo sa horšie spaľuje, zanecháva za sebou zuhoľnatené zvyšky (ako sadze) a celkovo vysoké množstvo usadenín, ktoré poškodzujú hnacie ústrojenstvo automobilu. Aj nadmerný obsah síry či iných kyselinotvorných látok môže viesť k výraznému poškodeniu motora, pretože vytvára korozívne prostredie a vedie k vyčerpaniu ochranných aditív v motorovom oleji. Najmä na renomovaných čerpacích staniciach je niečo podobné skrátka neprijateľné. Pri zistení takýchto závad dostáva preto predajca jednak vysokú peňažnú pokutu, ktorá je ale ešte tým najmenším problémom; oveľa horšie je poškodenie dobrého mena

Ak hľadáte dôveryhodného dodávateľa palív, môžete si na Internete vyhľadať podrobnejšie informácie aj ucelenú ponuku palív Eurowag.

EU requirements

Ako sme už zmienili, čerpacie stanice v celej EÚ podliehajú pravidelnému hodnoteniu kvality a štátnym kontrolám. Na druhej strane ale všeobecné základné požiadavky EÚ sú pomerne nízke a ich sprísnenie je vždy na národných agentúrach či organizáciách pre ochranu spotrebiteľov. Okrem všeobecnej povesti (dobrého mena) a vnímanej kvality môže reťazec čerpacích staníc ukázať zákazníkom zvýšenú starostlivosť o kvalitu paliva napríklad tým, že sa zapojí do nezávislého monitorovania kvality palív, vykonávaného rôznymi tretími stranami. To znamená pravidelný odber a analýzu vzoriek bez predchádzajúceho upozornenia. Čerpacia stanica si potom zasluhuje skutočne tú najvyššiu dôveru, pretože pred svojimi zákazníkmi nič neskrýva. 

Eurowag ponúka ďalej autodopravcom jednoduché riešenie, ktorým sú palivové karty Eurowag, platné v celej Európe; tie nielenže zabezpečujú bezproblémové platby za palivo, ale tiež ukazujú čerpacie stanice s kvalitným palivom.