Čas čítanie: 6 min
10.04.2020

Kľúčové funkcie Webdispečinku pre manažérov nákladného vozového parku

Človek si obvykle zaobstaráva telematický systém za účelom optimalizácie nákladov na prevádzku vozového parku a jeho riadenia. Ideálne je taktiež kombinovať telematický systém s ďalšími softvérmi vo firme, kedy pomocou automatického prepojenia dochádza k ďalším úsporám v administratíve a k celkovému zrýchleniu procesov. Pozrime sa teraz bližšie na niektoré kľúčové funkcie dobrého telematického systému.

Kľúčové funkcie Webdispečinku pre manažérov nákladného vozového parku

Človek si obvykle zaobstaráva telematický systém za účelom optimalizácie nákladov na prevádzku vozového parku a jeho riadenia. Ideálne je taktiež kombinovať telematický systém s ďalšími softvérmi vo firme, kedy pomocou automatického prepojenia dochádza k ďalším úsporám v administratíve a k celkovému zrýchleniu procesov. Pozrime sa teraz bližšie na niektoré kľúčové funkcie dobrého telematického systému.

PRÁCA S PALIVOM

Jedným z najväčších nákladov dopravcu je bezpochyby palivo (PHM). Preto je dobré zamerať sa na prácu s ním.

ŠTÝL JAZDY VODIČA PERFECTDRIVE A DRIVECHECK

Znížiť spotrebu paliva pomáha správne ovládanie vozidla. Tento jazdný štýl vodiča je možné sofistikovane hodnotiť pomocou aplikácie PERFECTDRIVE alebo DRIVECHECK. Tieto aplikácie používajú na hodnotenie dáta z FMS zbernice vozidla. Sledujú sa desiatky parametrov, z ktorých sa hodnotí 10 kľúčových:

 • Doba jazdy bez spotreby paliva – jazda bez spotreby PHM je samozrejme žiaduca
 • Voľnobeh – vysoké hodnoty voľnobehu vodičovi uberajú body
 • Spotreba na tempomat – mala by byť vždy nižšia ako celková (ak nie je vo vozidle prediktívny tempomat, potom možno položku vyňať z hodnotenia)
 • Doba jazdy s tempomatom alebo konštantným akcelerátorom – očakáva sa, že vodič nejazdí štýlom brzda plyn, ale naopak konštantnou rýchlosťou, preto by mal v tejto položke dosahovať vysoké hodnoty
 • Obdobie používania prevádzkovej brzdy – opotrebenie bŕzd je pomerne rýchle, preto by ich vodič mal používať čo najmenej
 • Počet zašliapnutí brzdového pedálu – hodnotí sa, ako často vodič brzdí voči danému typu premávky
 • Používanie retardérov/motorovej brzdy k celkovému brzdeniu – aby vodič neopotreboval prevádzkovú brzdu, mal by viac používať retardéry alebo motorovú brzdu
 • Vzdialenosť v ťahu pri rýchlostiach vyšších ako 85 km/h – motory sú zvyčajne konštruované na najvyššiu rýchlosť 85 km/h, preto nedáva zmysel, snažiť sa docieliť vyššiu rýchlosť. Spotreba následne skokovo rastie, ale výkon motora už zásadne nepriberá, preto by mala byť hodnota čo najnižšia
 • Prekročenie efektívnych otáčok v ťahu – pri vysokých otáčkach už motor nemá vyšší výkon, len spotrebu paliva. Preto sa sleduje prekračovanie maximálnych efektívnych otáčok motora, ku ktorému by v ťahu malo dochádzať minimálne
 • Predvídavosť vodiča – sleduje sa, ako rýchlo vodič mení brzdový a akceleračný pedál; čas, ktorý uplynie medzi zmenou pedálov vypovedá o tom, ako je vodič predvídavý.

Z týchto hodnôt potom vzniká celkové hodnotenie vodiča, ktoré je smerodajné k rozhodnutiu, či vodič ovláda vozidlo správnym štýlom, alebo je, naopak, potrebné ho vyslať na školenie ekonomickej jazdy.

TANKOVACIE SMERNICE

Ušetriť za palivo možno tiež nákupom čo najlacnejších pohonných hmôt. Ako ale nasmerovať vodiča na zmluvné čerpacie stanice? Toto možno realizovať pomocou Tankovacej smernice. Dispečer aktualizuje v systéme zoznam čerpacích staníc, kde je odporúčané tankovať a odoslaním on-line informuje všetkých vodičov.

IMPORT PHM A KONTROLA TANKOVANÍ

Klienti s palivovými kartami Eurowag môžu využiť automatické importy záznamov o tankovaní. Inak je možné do systému nahrať v podstate akékoľvek záznamy o tankovaní, ale aj o iných nákladoch na vozidlá. Výsledkom je možnosť porovnania týchto údajov s údajmi zo zbernice vozidla alebo externých palivových sond v nádržiach vozidiel. Vďaka tomu je možné mať prehľad, či celý objem zaplateného paliva skončil v nádržiach vozidiel a aká bola priemerná spotreba vozidla.ÚBYTKY PHM V NÁDRŽIAk máte podozrenie, že došlo k neoprávnenej manipulácii s palivom vo vozidle, je možné sledovať stav paliva v nádrži v čase, prípadne využiť štatistiku Podozrivé úbytky PHM, ktorá sa snaží dohľadať náhle úbytky PHM v nádrži.

ÚLOHY

K prevádzkovaniu vozového parku sa viaže pomerne veľa úloh, ktoré je potrebné riešiť. Či už sú to servisy vozidiel alebo návesov, školenie vodičov, STK, exspirácia lekárničiek alebo hasiacich prístrojov a ďalšie. Preto je možné vo Webdispečinku naplánovať úlohy, ktoré je nutné splniť k nejakému dátumu alebo pri určitom nájazde km či motohodín. Systém potom sám automaticky upozorní, že je už nutné vykonať naplánovanú úlohu.

DIÉTYVýpočet diét je zložitý administratívny úkon. Vďaka znalosti pohybu vozidla v jednotlivých štátoch a miesta práce vodiča možno diéty vypočítať celkom automaticky bez nutnosti súčinnosti s vodičom.

ZOSTÁVAJÚCI VÝKON VODIČA


Vďaka sledovaniu stavov vodiča na digitálnom tachografe dokáže Webdispečink spočítať zostávajúci výkon vodiča. Ten je zásadný pre voľbu vodiča na prepravu a pre určenie času príchodu do cieľa (ETA).

ODPRACOVANÉ HODINY VODIČA

Pre výpočet mzdy je nutné poznať počet odpracovaných hodín a dní. Je potrebné vyčísliť, ktoré boli odpracované v noci, ktoré cez víkend, prípadne v ktorých štátoch. S tým všetkým vie pomôcť štatistika Odpracované hodiny, ktorá presne uvedie počet hodín riadenia, práce, odpočinku i pohotovosti.VZDIALENÁ ARCHIVÁCIA TACHOGRAFUDodržať zákonnú povinnosť archivácie údajov z tachografu (každých 90 dní) a karty vodiča (každých 28 dní) môže byť veľmi zložité. Zvlášť, ak sa vozidlá vracajú do areálu firmy len raz za čas. Tu môže Webdispečink pomôcť s automatickou archiváciou DDD a ESM súborov, ktorá sa vykonáva vzdialene bez nutnosti zásahu vodiča či dispečera.

ŠPEDÍCIA A DISPEČERSKÁ PLACHTA

Pri plánovaní prepráv môže dochádzať k problémom s informovanosťou ostatných dispečerov (ak pracujú napríklad na zmeny) alebo samotných vodičov (napríklad o presnom určení trasy). Preto systém Webdispečink umožňuje plánovať prepravy v agende Špedícia. Systém generuje prehľadnú dispečerskú plachtu, eviduje trajektóriu trasy, kontroluje a zasiela alarmy pri vyjdení z koridoru trasy, stráži teplotu a ďalšie. Všetky dáta sú dostupné všetkým dispečerom a po odoslaní trasy na WD Fleet 3D aj vodičom.WD FLEET 3D

Vodiči nemajú bezprostredný kontakt so zvyškom firmy. Preto je nutné s nimi komunikovať pomocou mobilných telefónov, SMS, e-mailov. Oveľa lepšie je však vodiča vybaviť terminálom (tablet s mobilnou aplikáciou WD Fleet 3D), ktorý mu umožňuje:

 • on-line chat s dispečerom
 • zobraziť zoznam plánovaných prepráv
 • navigáciu po trase
 • zadávať činnosti, fotiť doklady a zadávať doplňujúce informácie k preprave a tým tvoriť elektronický záznam prevádzky vozidla
 • zistiť, kde sa nachádza odporúčaná čerpacia stanica
 • evidenciu pripojených návesov / kontajnerov

PREPOJENIE CEZ APITelematické systémy vedia riešiť množstvo rôznych potrieb, niekedy je však zložité toľko informácií spracovať. Preto má systém Webdispečink rozsiahle API rozhranie, pomocou ktorého je možné dáta preniesť do nadväzujúcich softvérov. Takto je možné dáta prenášať napríklad do:

 • Účtovníckych SW – záznamy o prevádzke vozidla, prepravách, tankovaní
 • Mzdových SW - dáta o odpracovaných hodinách vodiča, diétach
 • ERP systémov – obojstranné prepojenie pre synchronizáciu dát o vodičoch a užívateľoch, plánovaných a ukončených prepravách, nákladoch na vodičov, PHM, servis
 • Webových stránok – informácie o polohe prepravy v klientskej zóne