Čas čítanie: 6 min
29.03.2022

Balík mobility - nové pravidlá pre medzinárodných dopravcov

Balík mobility - nové pravidlá pre medzinárodných dopravcov

Balík mobility - čo to je?

Cestná doprava zohráva kľúčovú úlohu v európskej preprave tovaru. Predstavuje tri štvrtiny vnútrozemskej nákladnej dopravy v Európskej únii (EÚ). Predchádzajúce desaťročie ukázalo, že dopravné spoločnosti z krajín strednej a východnej Európy (SVE) majú vedúce postavenie v medzinárodnej nákladnej doprave. Súčasné predpisy EÚ sú pre mnohé európske krajiny významnou prekážkou rozvoja tohto trhu.

Jednou z najväčších výziev, ktorým dopravné spoločnosti v súčasnosti čelia, je nový zákon Európskej únie upravujúci otázky spojené s cestnou dopravou. Tieto nové predpisy sú zhrnuté v rámci balíka opatrení v oblasti mobility. Široký rozsah balíka zahŕňa okrem iného vysielanie pracovníkov do zahraničia, prístup na trh cestnej nákladnej dopravy, poplatky za používanie ciest, pravidlá týkajúce sa času jazdy a odpočinku, zdaňovanie vozidiel a normy CO2.

Nový zákon verzus životné prostredie

Niektoré zo zmien sú v platnosti už od 20. augusta 2020. Jednou z najdôležitejších a najkritizovanejších zmien je povinné nariadenie, podľa ktorého sa vodič musí každé 4 týždne vrátiť do prevádzkového strediska (domovskej základne) alebo do miesta bydliska vodiča. Navyše k tomuto nariadeniu pribudlo do platnosti od februára 2022: prepravy musia byť organizované takým spôsobom, aby povinnosť vrátiť vozidlo na jednu z prevádzkových základní v krajine bydliska dopravcu, bolo možné splniť aspoň raz do 8 týždňov odo dňa opustenia krajiny.

Väčšina zainteresovaných strán chce zdôrazniť, že navrhované pravidlá zvýšia počet nevyťažených  jázd, čo v dôsledku povedie k zvýšeniu emisií CO2. Treba tiež spomenúť, že aj Európska komisia nedávno uverejnila štúdiu, ktorá potvrdzuje opodstatnenosť týchto obáv. Uvádza sa v nej, že "povinnosť vrátenia nákladného vozidla povedie k neefektívnosti dopravného systému a k zvýšeniu zbytočných emisií, znečistenia a preťaženia". V štúdii sa zistilo, že tieto dve ustanovenia by mohli viesť až k 3,3 miliónom ton dodatočných emisií CO2 ročne. Zatiaľ čo len v dôsledku týchto dvoch ustanovení balíka opatrení v oblasti mobility sa do atmosféry uvoľní až 704 ton oxidov dusíka (NOx) a 251 ton tuhých častíc (PM2,5).

Minimálna mzda a dane

Ďalšia sporná otázka súvisí s prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa odmeňovania za kabotáž, kombinovanú prepravu alebo medzinárodnú krížovú dopravu. Predtým sa vodičom vyplácala minimálna mzda. Podľa smernice sa však zavedie systém "rovnakého odmeňovania". Na správne riešenie odmeňovania zamestnancov bude potrebné použiť zákony hostiteľskej krajiny, všeobecné vykonávacie ustanovenia - smernicu o vysielaní pracovníkov, miestne administratívne predpisy, odvetvové predpisy a kolektívne zmluvy odborov a rozhodcovské rozsudky.

Vodiči zvyčajne dostávajú denné diéty a paušálne sumy na ubytovanie. Vzhľadom na miestne predpisy a pravidlá balíka mobility však mnohé krajiny nebudú môcť tieto príspevky zahrnúť do "štandardnej odmeny". Preto sa odhaduje, že po nadobudnutí účinnosti tejto časti balíka mobility môžu vyrásť náklady na zamestnancov prepravných firiem z krajín strednej a východnej Európy až o 30 %. To nie je dobrá správa pre tieto krajiny, ktoré efektívne konkurujú subjektom zo Západu najmä vďaka lacnejšej pracovnej sile. Poľsko, Rumunsko a Bulharsko už túto zmenu vnútroštátneho práva zaviedli.

Kabotáž

Nové pravidlá ovplyvnia prepravu tovaru medzi dvoma miestami v tej istej krajine subjektom z inej krajiny, napr. slovenskou spoločnosťou, ktorá prepravuje tovar z Prahy do Brna. Tento typ služby sa nazýva kabotáž. Doteraz ju bolo možné povoliť ako dôsledok medzinárodnej cestnej prepravy, a to maximálne 3-krát v priebehu 7 dní po vyložení tovaru z medzinárodnej prepravy. Od 21. februára sa uplatňuje pravidlo "Cooling-off period". Preto aj keď vodič po 3 dňoch opäť vstúpi do tej istej krajiny, nemôže v ten istý deň vykonať kabotážnu prepravu, pretože musí byť 4-dňová prestávka (teoreticky je to prípustné, ale s iným vozidlom).

Byrokracia

Medzi ďalšie zmeny, ktorých dátum účinnosti je rovnaký ako v prípade ustanovení o vysielaní pracovníkov, patria napríklad zmeny registračných povinností. Pri vyslaní zamestnanca bude musieť dopravca zaslať oznámenie, ktoré bude obsahovať konkrétne informácie, ako sú údaje o dopravcovi, údaje o kontaktnej osobe, údaje o vodičovi vrátane čísla vodičského preukazu, informácie o pracovnej zmluve, dátum začiatku a konca vyslania a evidenčné čísla pre druh vykonávanej dopravy. Tieto zmeny budú pre mnohé dopravné spoločnosti určite výzvou, pretože si budú vyžadovať znalosť zahraničných právnych predpisov a predpisov v odvetví, čo sťaží výpočet odmeny vodiča. To všetko so sebou prináša väčšiu byrokraciu, potrebu zamestnať nových referentov, daňových špecialistov a právnikov. Okrem toho sa všetky prepravy musia registrovať v celoeurópskom informačnom systéme - systéme IMI (Internal Market Information System).

Najviac postihnutých

Nové zákony najviac postihli krajiny zo strednej a východnej Európy. Stačí sa pozrieť na štatistiky Eurostatu pre 5 krajín s najväčším počtom registrovaných zahraničných nákladných vozidiel pôsobiacich na jednotlivých územiach EÚ. Tabuľku tvoria najmä krajiny z východu. Navyše, v roku 2020 boli top 3 krajiny s najväčším podielom krížovej dopravy v EÚ Poľsko, Litva a Rumunsko. Nasledovali Bulharsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko. V kabotážnej preprave dominovalo Poľsko (45 % trhu kabotážnej prepravy), za ktorým nasledovala Litva (11 %) a Rumunsko (7 %).

Zhrnutie

Ako sa uvádza na webovej stránke Európskej komisie, "nové pravidlá zlepšia pracovné podmienky vodičov, zavedú osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy". Podľa mnohých odborníkov však budú nariadenia zahrnuté v balíku opatrení v oblasti mobility predstavovať prekážku rozvoja pre spoločnosti, najmä zo strednej a východnej Európy. Nemecká autorita v oblasti logistiky profesor Peter Klaus v správe "Balík mobility I: vplyv na európsky systém cestnej dopravy" poukazuje na to, že sa tým výrazne zvýšia celkové náklady európskeho systému medzinárodnej cestnej dopravy a zníži sa produktivita. Mnohí odborníci s týmto názorom súhlasia a konštatujú, že dodatočné náklady spojené s jazdami vozidiel ( napr. na palivo, pneumatiky, vodičov a vysielanie vodičov podľa predpisov) budú určite vytvárať tlak na celkové náklady. To je popri vysokých cenách pohonných hmôt a nedostatku vodičov na trhu jedným z dôvodov zvyšovania cien dopravných služieb v Európe.

Hľadáte mýtne riešenia prispôsobené vášmu vozovému parku? Pozrite si ponuku.