Hotline

Eurowag podporuje

Naša spoločnosť sa neorientuje iba na vytváranie zisku. Sme si vedomí širšieho významu firiem v ľudskej spoločnosti, a preto je neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie aj pomoc potrebným. S prihliadnutím na najpálčivejšie problémy dneška W.A.G. cielene a pravidelne vynakladá prostriedky na podporu niekoľkých špecifických projektov a charitatívnych aktivít.

Finančnými prostriedkami podporujeme najmä protikorupčné programy, projekty zasadzujúce sa o transparentné podnikanie a rozvoj občianskej spoločnosti. Druhým smerom sú charitatívne a inak všeobecne prospešné projekty.

Naša podpora bola smerovaná do nasledujúcich projektov a združení:

yourchance o.p.s.

Projekt „Začni správne“ – zameraný na pomoc mladým ľuďom, ktorí opúšťajú detské domovy, poskytuje individuálnu pomoc s adaptáciou na bežný život a mentoring.

Cesta domů

Združenie poskytuje odbornú starostlivosť umierajúcim ľuďom a ich blízkym, prevádzkuje domáci hospic a poradňu pre nevyliečiteľne chorých a ich rodiny, prispieva k spoločenským zmenám s cieľom zlepšiť starostlivosť o ľudí na konci života.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Združenie, ktoré prostredníctvom vyškoleného dobrovoľníka poskytuje mladým ľuďom predovšetkým vrstevnícku podporu, prostredníctvom ktorej im pomáha zvládať nepriaznivé alebo ohrozujúce životné situácie a posilňuje ich samostatnosť.

Nadace TruckHelp

Nadácia podporujúca rodiny, ktoré stratili otcov v rámci výkonu činnosti profesionálneho vodiča.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s.

Projekt „Živá história do škôl“ – cieľom je prebudiť u detí a mládeže záujem o historické obdobie vlády Karla IV. a zoznámiť ich hlbšie s odkazom tohto panovníka európskeho formátu.

Učená společnost České republiky

Občianske združenie významných vedcov, ktorého cieľom je podnecovať slobodné rozvíjanie vedy, budiť túžbu po poznaní a radosť z neho, šíriť vedecké poznatky medzi verejnosť, podporovať zvyšovanie úrovne vzdelanosti a tvorivého, racionálneho a ľudsky zodpovedajúce prostredia v Českej republike.

Innoversity

Študentská spoločnosť, ktorá zaisťuje súťaže študentských podnikateľských start-upov.

Kverulant

Organizácia, ktorá sa snaží zdokonaliť činnosť verejnej správy a pomáha riešiť kauzy, v ktorých sa občania stali objektom bezprávia.

 

 

Okrem týchto organizácií podporuje spoločnosť W.A.G. aj ďalšie aktivity v oblasti kultúry a športu. Touto cestou by sme chceli aj vás požiadať o pomoc vyššie zmieneným neziskovým organizáciám a nadačným subjektom – pomôžete tak ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a prispejete k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti.