Гореща линия

Защитаваме вашите данни

При регистриране на нашата страница www.eurowag.com ни предоставяте Вашата лична информация съгласно разпоредбите на Закон № 101/2000 Сб. за защита на личните данни и изменението на някои закони.

Напълно осъзнаваме и зачитаме довереността на Вашите лични данни, получени при регистрацията Ви. Личните данни са защитени срещу всякаква злоупотреба, служат само за нашите нужди и няма да бъдат предоставени на други субекти.

Въз основа на писмена молба Вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашата база данни и няма да работим повече с тях.